Taşınmaz Bağış

Vakıf, mal bağışlarını Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul eder. Gayrimenkul (bina, daire, arsa vb.) bağışları, Vakıf Yönetmeliğimizin 75. Maddesi gereğince, “ Madde 75- Vakıf, mal bağışlarını Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul eder.
a) Taşınmaz Mal Bağışları:
1) Bağış kabul edilmeden önce bir ön inceleme yapılır.
2) Taşınmaz malın durumu gerekli ise Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki kişinin katıldığı bir alt komisyon tarafından incelenir.
(3) Bağışın nizasız ve ihtilafsız olmasına özen gösterilir. İhtilaflı mal bağışları kabul edilmez.
(4) Bağışlanan mal taşra kuruluşlarında ise, bağış yapanın açık adresi ve malın durumu hakkında Vakıf Genel Müdürlüğü haberdar edilerek, alınacak cevaba göre hareket edilir.”
1- Taşınmaz mal bağışı yapmak isteyen vatandaşımız, açık adresi belirtilen gayrimenkulünü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağış yapacağını bildirir bir dilekçe yazarak bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne başvurmalıdır. Dilekçeye Nüfus Cüzdanı örneği, 2 ayrı Sağlık Kuruluşundan alınacak rapor ve Tapu örneği eklenmelidir.
İl Emniyet Müdürlüğünce yerinde yapılan incelemeden sonra Vakıf İl Şubesi ve Vakfımız Merkez Yönetim Kurulu, bağışı kabul edip, tescil işlemlerini başlatacaktır.
Bu işlemde, Vakfın vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz.
2- Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılacak bağışlarda, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirler. Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Vakfa bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Vakfa gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Vakfın arşivinde saklanır.
– Motorlu Araç Bağışları:
Kabulü uygun görülen motorlu araçların; üç yaşından aşağı olmamasına özen gösterilir ve ayrıca kabulünden önce aracın genel ve teknik durumu ile ilgili bir rapor hazırlanması sağlanır.
– Taşınır Mal Bağışları:
Taşınır malların kabulünde; Emniyet Teşkilatında kullanılmaya elverişli ve uygun olup olmadığı hususları dikkate alınır.