Sıkça Sorulan Sorular

Vakfımız 74 Kurucu üye tarafından 22.05.1975 tarihinde düzenlenen senet ile kurulmuş ve bu kuruluşu, 28.05.1975 tarihinde Ankara Asliye 4. Hukuk Mahkemesince tescil edilmiştir.

03.04.1981 tarih ve 17299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna geçici madde eklenmesi hakkındaki kanunun Geçici 15.Maddesiyle faaliyetine devam etmektedir.
22.01.2004 tarihinde çıkartılan 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kanunla Kurulmuş Vakıflar kapsamında değerlendirilmemiş, bunun üzerine Vakfımız tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 7. İdare mahkemesi nezdinde dava açılmış ve bu dava Danıştay 10.İdare Mahkemesinin 31.03.2010 tarih ve Esas No 2009/11363 ve Karar No 2010/2544 sayılı kesinleşen kararı ile lehimize sonuçlanmıştır. Böylece Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunla Kurulmuş Vakıf Statüsünü kazanmıştır.
18.02.1980 tarih ve 16904 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 25.01.1980 tarih ve 8/218 sayılı kararı ile vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır.
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın amacı, Türk Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesi ve her yönü ile Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi hususunda Vakıf’ça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varabilmek için Türk Ulusu’nun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın amacı, Türk Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesi ve her yönü ile Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi hususunda Vakıf’ça gerçekleştirilebilecek her türlü hizmeti ifa ile bu amaca varabilmek için Türk Ulusu’nun maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.

18.02.1980 tarih ve 16904 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Bakanlar Kurulunun 25.01.1980 tarih ve 8/218 sayılı kararı ile vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır.

(*) Gerçek ve Tüzel Kişilerden temin edilecek geçici ve devamlı bağışlar, yardımlar, vasiyetler vesair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla elde edilecek gelirler,
(*) Özkaynakların değerlendirilmesinden elde edilen gelirler.
(*) İşletme ve iştirakler kar payı
(*) Karayolları Trafik Kanunu 131.maddesine göre Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli
(*) M.K.E.Kurumunca 6136 Sayılı Kanun ve Yönetmelik gereği Vakfımıza aktarılan “pay”

1.T.C. İçisleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 12.09.2011 tarih ve B.05.1.EGM.0.83.2925/882-1360 Sayılı yazısında yer alan 2011/51- 6720 no.lu Bakanlık ve / 077 no.lu EGM Genelgesinde yer alan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 131. maddesinde düzenlenen sürücü belgesi ve diğer belgelerin hizmetlerini vermek.
2.Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değişik 21. Maddesindekidüzenlemelere uygun olarak özel güvenlik kimlik kartlarının bastırılması ve dağıtılması işlemlerini gerçekleştirmek.
3.6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulamasını gösteren 91/1779 karar sayılı yönetmelik uyarınca düzenlenen ve Valiliklerce ateşli silahlara verilen silah tasıma ve bulundurma ruhsatları ile izin belgelerinin basım ve dağıtım hizmetlerini vermek.
4.Her türlü inşaat taahhüt işlerini yapmak,
5.Otomobil ve benzeri kara taşıtlarının çekici ile taşınması hizmeti vermek. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından talep edilecek her türlü kurtarma, çekme, tahmil ve tahliye hizmetlerini sunmak. Her türlü otopark hizmeti vermek amacıyla, 19.12.2019 tarihinde hizmete başlamıştır.

Çeşitli şekillerde Vakfımıza veya şu anda 75 ilimizde faaliyet gösteren Vakıf İl Şubelerimize intikal eden nakdi bağışlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanan seri numaralı bağış makbuzlarıyla ile Vakıf Genel Merkezinde veya Vakıf İl Şubelerinde (İlgili Emniyet Müdürlükleri tarafından yönlendirme yapılacaktır.) kabul edilir.
Vakıf merkezimize yapılan nakdi bağışlar,
Türkiye Vakıflar Bankası E.G.M. Şubesi
IBAN TR 3700 0150 0158 0072 8732 5260
T.Halk Bankası Samanpazarı Şubesi
IBAN TR 3500 0120 0941 3000 1600 0084
T.C. Ziraat Bankası İskitler Şubesi
IBAN TR 42 0001 0007 1303 2766 0951 62
Hesaplarına, Yurdumuzun her yerinden masrafsız olarak yatırılabilmektedir.
Vakfımıza yapılan şartlı veya şartsız bağışların tamamı şehit emniyet mensuplarımızın ailelerine ulaştırılmaktadır.

– Vakıf, mal bağışlarını Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul eder.
Gayrimenkul (bina, daire, arsa vb.) bağışları, Vakıf Yönetmeliğimizin 75. Maddesi gereğince, “ Madde 75- Vakıf, mal bağışlarını Merkez ve Şube Yönetim Kurulu kararı ile kabul eder.
a) Taşınmaz Mal Bağışları:
1) Bağış kabul edilmeden önce bir ön inceleme yapılır.
2) Taşınmaz malın durumu gerekli ise Yönetim Kurulu üyelerinden en az iki kişinin katıldığı bir alt komisyon tarafından incelenir.
(3) Bağışın nizasız ve ihtilafsız olmasına özen gösterilir. İhtilaflı mal bağışları kabul edilmez.
(4) Bağışlanan mal taşra kuruluşlarında ise, bağış yapanın açık adresi ve malın durumu hakkında Vakıf Genel Müdürlüğü haberdar edilerek, alınacak cevaba göre hareket edilir.”
1- Taşınmaz mal bağışı yapmak isteyen vatandaşımız, açık adresi belirtilen gayrimenkulünü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’na bağış yapacağını bildirir bir dilekçe yazarak bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne başvurmalıdır. Dilekçeye Nüfus Cüzdanı örneği, 2 ayrı Sağlık Kuruluşundan alınacak rapor ve Tapu örneği eklenmelidir.
İl Emniyet Müdürlüğünce yerinde yapılan incelemeden sonra Vakıf İl Şubesi ve Vakfımız Merkez Yönetim Kurulu, bağışı kabul edip, tescil işlemlerini başlatacaktır. Bu işlemde, Vakfın vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz.
2- Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılacak bağışlarda, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirler. Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Vakfa bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Vakfa gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Vakfın arşivinde saklanır.
– Motorlu Araç Bağışları:
Kabulü uygun görülen motorlu araçların; üç yaşından aşağı olmamasına özen gösterilir ve ayrıca kabulünden önce aracın genel ve teknik durumu ile ilgili bir rapor hazırlanması sağlanır.
– Taşınır Mal Bağışları:
Taşınır malların kabulünde; Emniyet Teşkilatında kullanılmaya elverişli ve uygun olup olmadığı hususları dikkate alınır.

Sürücü Belgeleri Hizmet Bedeli Tahsilatları Hakkında Önemli Duyuru
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 131. ve Geçici 22. maddesi gereğince Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hesaplarına yatırılması gereken Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli” için ödemeler Vergi Dairelerince alınmamaktadır. Bu nedenle Sürücü Belgesi “Vakıf Hizmet Bedeli” aşağıda belirtilen “Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına” yatırılmalıdır.
2024 YILI SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRETLER
Eski Tip (2016 öncesi alınan) Sürücü Belgesi Yenileme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 2 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 13 TL,
Yeni Tip (2016 sonrası alınan) Sürücü Belgesi Yenileme İşlemleri İçin “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,
İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin; “Vakıf Hizmet Bedeli” Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına 230 TL, “Değerli Kâğıt Bedeli” Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 990 TL,
“A, A1, A2,F,H” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 1.308,40 TL “B” sınıfı için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 3.945,40 TL “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G” sınıfları için harç ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına 6.583,50 TL ödeme yapılması gerekmektedir.

1 T.HALK BANKASI
2 T.VAKIFLAR BANKASI
3 T.C.ZİRAAT BANKASI
4 GARANTİ BANKASI
5 ŞEKERBANK
6 ALBARAKATÜRK
7 KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
8 DENİZBANK
9 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI(TEB)
10 AKBANK
11 AKTİF BANK
12 PTT BANK
13 QNB FİNANSBANK
14 VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
15 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
16 TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Not :
(*) Bu bankalardan yalnızca Ziraat Bankası, Değerli Kağıt Bedeli ve Vakıf Hizmet Bedelini (13+2=15 TL.) birlikte tahsil etmektedir. Diğer bankalar Vakıf payı ve Maliye payını ayrı ayrı tahsil etmektedirler.
(*) Bankalar tarafından havale ücreti alınmamaktadır.
(*) Gişeden tahsilatlarda Bankalara hesap numarası belirtilmesine gerek yoktur.
(*) İnternet üzerinden işlem yapan bankalar, tıklayın.

Vakıf Senedimizin 32.Maddesi gereğince; Vakfımız, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin % 80’ini Vakıf amaçlarına yani Türk Polis Teşkilatı’nın güçlendirilmesi ve her yönü ile Teşkilatın en ileri düzeye yükseltilmesi yönünde sarf ve tahsise zorunludur. Bu nedenle Emniyet Teşkilatımıza, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından, gelirleri oranında ve amaçları doğrultusunda her konuda yardım yapılmaktadır.
Yönetim Kurulumuz Vakıf amaçlarını yerine getirmede, yapılacak yardımların belirlenmesinde, Emniyet Teşkilatı ile bir bütünlük ve yardımlaşma içerisinde çalışmaktadır.
Yönetim Kurulumuzun tahsis ettiği yardımlarla yapılmakta olan inşaatlar ile hizmet ve mal alımlarının tamamı, Yönetim Kurulumuzun Kararları doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu da gözönüne alınarak, Merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca, illerde ise İl Emniyet Müdürlükleri ile Eğitim ve Öğretim Kurumlarında kurulan satınalma komisyonlarca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun şekilde azami titizlik gösterilerek, ihale makamının yaptığı sözleşme şartlarına göre gerçekleştirilmekte ve ödemeler bankacılık sistemi içerisinde yapılmaktadır.

Vakıf, Senedinin 3 üncü maddesi (f) fıkrası gereğince, Emniyet Teşkilatı mensuplarına moral ve güç kazandırılması maksadıyla, aşağıda belirtilen usul ve esaslar dahilinde yardımlarda bulunur.
a) Emniyet Teşkilatı Mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinden Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren şehit olma durumunda ve ayrıca görev dışında herhangi bir nedenle hayatını kaybeden ve hizmet sürelerini tamamlamadıkları için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli maaşı bağlamadıkları, Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan Emniyet Mensupları ile Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin eş ve çocukları ile evli olmayanların anne veya babalarına, karşılıksız ölüm yardımı yapılır.
b) Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları ile eş ve çocuklarının Devletçe karşılanamayan ve aylıkları ile sağlanmasına imkan olmayan sağlık giderleri ile hastane Sağlık Kurulu kararı ile ihtiyaç gösterilen araç, gereç ve malzeme için gerekli yardımlar Vakfımızca karşılanır.
Ayrıca, görevli olduğu sırada görev yapamayacak duruma düşen ve bu sebeple malulen emekli edilen personelin: Yaptırılan tahkikat neticesi geçim sıkıntısı çektikleri tespit edilen ailesine, Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ve Emekli Sandığı Kanunu kapsamına girmeyen ancak doktor raporuyla gerekli görülen hastane masraflarıyla protez, tekerlekli sandalye vs. gibi gücünün yetmeyeceği masrafları için gereken yardımda bulunulur.
Yangın, sel veya deprem gibi felaketlere maruz kalıp da büyük zarara uğrayan personele, yaptırılacak tahkikat neticesinde Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılır.
c) Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve Mahalle Bekçilerinin ve bunlardan görevleri devam eden ve emekli olanların “Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklarından Sağlık Kurulları tarafından verilen raporlar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderleri her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirlenen miktarı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konularak bu ödenekten karşılanmaktadır.
Merkez Yönetim Kurulumuzun her yıl aldığı kararlar ile; yukarıda söz konusu edilen Emniyet mensuplarımızın çocuklarının özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hızlandırılmış eğitime tabi tutulmalarına ve Devletçe ödenen miktarı geçmeyecek ek eğitim giderinin sarf evrakları karşılığı ödenmesine karar verilmiştir.

Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve Mahalle Bekçilerinin ve bunlardan görevleri devam eden ve emekli olanların “Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal engelli çocukları için yapılan yardımlar her yıl yenilenen Yönetim Kurulu kararı gereği yapılabilmektedir. Emniyet Mensubumuz, aşağıdaki belgeler ile Emniyet Biriminin Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne Vakfımızdan yardım almak üzere başvurabilir.
İSTENİLEN BELGELER;
1- Emniyet Mensubumuzun yardım konulu dilekçesi,
2-Özel eğitim alan çocuğun RAM raporu fotokopisi,
3-Eğitim veren kurumun Emniyet Mensubumuzun çocuğu için vereceği öğrenim görmektedir yazısı,
Tedavi – ilaç ve malzeme yardımları ile Muhtaç Personele yapılan yardımlar için;
1- Yardım konusunun Senedimize uygun olması şarttır.
2- Müracaatlar Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kanalıyla yapılır.
3- Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı mensubun yardım talep yazısını bize ulaştırır.
4- Talep edilen yardım; mensubun veya aile ferdinin sağlık durumu ile ilgili ise sağlık durumunu belirtir bir rapor, ilaç, tıbbi malzeme veya medikal malzemeye ait “kullanması gereklidir” şeklinde hastane raporu istenir.
5- Yangından zarar görme durumunda itfaiye raporu,
6- Selden zarar görüldüyse kaymakamlıktan olayın teyidi amaçlı bir üst yazı istenilmektedir.
7- Talep edilen yardım miktarının kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığı veya ne kadarının karşılandığı tespit edilir. (SGK)
8- İstenen yardım miktarının mensubun maaşı ile karşılanıp karşılanamayacağı çalıştığı birime sorulur.
9- Bütün evraklar tamamlandıktan sonra yardım yönetim kurulunda görüşülür.

Vatandaşlar tarafından iade başvurularını oluşturmak için Vakfımıza hitaben iade dilekçesi yazılmalıdır.
Dilekçede iadenin neden istendiği, IBAN numarası, ad-soyad, telefon numarası ve ilgili kişiye ait imza belirtilmelidir.
Dilekçenin ekine, doğru yapılan ödeme ile yanlış yapılan ödemelere ilişkin dekont eklenip [email protected] adresine dilekçe ile iki dekontun fotoğrafı mail yoluyla gönderilmelidir.

Silah ruhsatı almak için talep başvurusu yaptığınız il/ilçe Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma komutanlığının silah ve patlayıcı şube müdürlüklerine dilekçe ve dekont ile iade başvuruları yapmaları gerekmektedir.